amp templates

Dispans

Beslut                                               Dnr 31-4641/12

2012-05-08


Enheten för sällskapsdjur            Malmö Tropikmässa

Christina LindgrenAnsökan om undantag från bestämmelserna i 1 kap. 6 § samt 6-13 kap. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:16) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby

BESLUT

Detta beslut gäller för Malmö Tropikmässa den 26 maj 2012 i Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7, Mamö.

Jordbruksverket bifaller ansökan från Malmö Tropikmässa avseende dispens från de för reptiler, amfibier och akvariefisk specificerade utrymmeskraven i föreskriften DFS 2004:16, Saknr L 80.

NEDANSTÅENDE VILLKOR SKALL GÄLLA FÖR BESLUTET

Allmänna villkor

- För alla andra djurgrupper utom reptiler, amfibier och akvariefiskar ska samtliga bestämmelser i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:16, Saknr L 80) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby vara uppfyllda.
- Mässarrangören ska anlita en oberoende djuransvarig som kontrollerar att nedanstående villkor uppfylls samt att gott djur- och artskydd i övrigt upprätthålls under mässdagen. Djuransvarig ska ha möjlighet att vid behov och efter samråd med arrangören avvisa besökare eller utställare. Djuransvarig ska ha god kunskap om djurgrupperna i fråga. Lämpliga personer är t.ex. veterinärer och djurskyddsinspektörer med relevanta kunskaper eller artbestämmare som utsetts av Jordbruksverket i enlighet med Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:89) om handel och andra åtgärder med exemplar av vilt, levande djur- och växtarter som behöver skydd. Namn på den oberoende djuransvariga ska meddelas Jordbruksverket senast två veckor före mässan.
- Djuransvarig ska inom en vecka efter mässan skriftligt och med särskild hänsyn till djur- och artskydd samt villkoren för dispensen rapportera till Jordbruksverket om mässans genomförande.
- Mässarrangören ska säkerställa att alla säljare och köpare får information om relevant lagstiftning avseende djurskydd, artskydd och smittskydd[1] samt åtgärda/anmäla brott mot lagstiftningen under mässan.
- Alla säljare är skyldiga att upplysa köparen om djurets vetenskapliga namn och tillhandahålla information om skötsel etc. i enlighet med angivelserna i 3 kap.1, 3 och 4 §§ Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:16, Saknr L 80) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby.
- Av informationen ska det också framgå huruvida djuret omfattas av rådets förordning (EG) nr 338/97 (se ovan). All nödvändig information och dokumentation ska finnas tillgänglig på mässan och överlämnas till köparen.
- Vid försäljning är säljaren skyldig att lämna ett underskrivet överlåtelsedokument med följande uppgifter: vetenskapligt namn, djurets födelsedatum (om känt), datum för överlåtelse, uppfödarens och/eller säljarens namn och adress samt köparens namn och adress.
- Endast fångenskapsuppfödda djur och djur som inte visar kliniska tecken på sjukdom får medtagas till, och visas i mässlokalerna.
- Omgivningstemperaturen i mässlokalen/mässlokalerna ska vara anpassad till ändamålet och ligga mellan 21-27°C.
- Djur som är uppenbart stressade ska tas bort från utställningsbordet och placeras på så sätt att de inte störs av t.ex. besökartrafiken. Detsamma gäller för sålda djur fram till dess den nya ägaren lämnar mässan dvs. det är inte tillåtet att bära runt på köpta djur under mässan. Det är inte heller tillåtet att ha klapp och kramhörna, fotografering med levande djur eller på annat sätt hantera djur i onödan under mässans genomförande.
- Att stressa djuren i förevisningssyfte, t.ex. genom att skaka eller knacka på förvaringsbehållaren, är förbjudet.
- Mässan ska vara öppen för försäljning/utställning under maximalt 6 h.
- Utrustning för mätning av temperatur och luftfuktighet i förvaringsbehållaren ska finnas hos mässarrangören. Vid varje försäljningsstånd med arter vars temperaturbehov avviker från omgivningstemperaturen ska det finnas utrustning för mätning av temperatur. Vid försäljning av djurarter med särskilda krav på luftfuktighet ska det därutöver finnas utrustning för mätning av luftfuktighet.
Särskilda villkor för reptiler och amfibier

- Reptiler, med undantag för mindre vattensköldpaddor (≤10 cm), ska hållas en och en.
- Djur som förvaras ensamma ska säljas i förvaringsbehållare. I andra fall ska lämpliga förvarings-/transportbehållare ingå i köpet.
- Förvaringsbehållaren får endast ha insyn från en sida eller taket.
- Förvaringsbehållaren ska ha ett innermått motsvarande minst 1,5 dl. Djuren ska kunna vända sig utan problem samt vila i normal kroppsställning. Behållarens kortaste sida eller minsta diameter ska åtminstone motsvara 1,5 ggr längden (nos - kloak) för ödlor och amfibier, 0,3 ggr längden (nos - svanspets) för ormar, och 2 ggr längden på ryggskölden (carapaxlängden) för sköldpaddor. Höjden ska vara anpassad till artens storlek och beteende.
- Storleken av förvaringsbehållare med flera djur ska anpassas i storlek efter antal individer.
- Förvaringsbehållaren ska innehålla trygghetsskapande inredning som möjliggör transport samt artanpassad vila och bottenmaterial anpassat till arten i fråga.
- Rengöring av förvaringsbehållaren ska ske vid behov för att upprätthålla god hygien.
- Luftfuktighet och temperatur i behållaren ska vara anpassad till artens behov.
- Halvakvatiska arter ska hållas på fuktigt substrat.
- Helakvatiska arter ska hållas i vatten.
- Arter som behöver ha tillgång till vatten och/eller föda under mässan ska ha tillgång till rent dricksvatten och/eller föda.
Särskilda villkor för akvariefisk

- Akvariefisk som under mässan visas upp för allmänheten ska hållas enligt 13 kap. DFS 2004:16, Saknr L 80.
- Försäljning av akvariefisk får ske i obruten transportförpackning (dubbla plastsäckar, jmf. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2010:2) om transport av levande djur) under förutsättning att fiskarna i transportförpackning förvaras väl avskild från allmänheten under mässan. Det är dock tillåtet att ha fiskarna, i transportförpackningar i lådor så att insyn bara sker från ovansidan, på ett separat bord bakom det bord som vetter mot publiken.
- Vattenkvalitet- och temperatur ska vara anpassad till arten i fråga.
ÄRENDET

Joachim Ljungström har ansökt om undantag från bestämmelserna i 1 kap. 6 § samt 9-13 kap. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:16, Saknr L 80) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby till Malmö Tropikmässa den 26 maj mellan 11.00-16.00 i Malmö.


SKÄL FÖR BESLUTET

I 1 kap. 6§ samt 6-15 kap. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:16, Saknr L 80) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby föreskrivs särskilda bestämmelser för hållande av reptiler, amfibier, fiskar, däggdjur och fåglar. Enligt 1 kap. 9§ samma föreskrift, kan Jordbruksverket medge undantag från dessa föreskrifter om särskilda skäl föreligger.

Mässan pågår under högst 6 timmar. Beslutet om undantag bör möjliggöra att flertalet reptiler, amfibier och fiskar transporteras och säljs i förvaringsbehållaren och att behovet av att hantera djuren inom ramen för mässan bortfaller. Jordbruksverket anser att det minskade behovet av att hantera djuren är ett tillräckligt skäl för att medge undantag från bestämmelserna i 9-13 kap. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:16, Saknr L 80) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby för dessa djurgrupper.

I utformningen av detta beslut har hänsyn även tagits till Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:10) om transport av levande djur, artskyddsförordningen (SFS 2007:845), rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem samt Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av djur, sperma, ägg och embryon.

I detta ärende har enhetschef Michael Diemer beslutat. Christina Lindgren har varit föredragande.

Michael Diemer

Christina Lindgren

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Observera att 2 kap. samt 3 kap. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:16, Saknr L 80) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby gäller för mässutställare som yrkesmässigt eller i större omfattning bedriver handel med djur. Denna kategori försäljare måste därför uppfylla de krav på utbildning som framgår av ovan nämnda föreskrift. Dessutom krävs tillstånd för den som yrkesmässigt eller annars i förvärvssyfte bedriver handel med de växt och djurarter som finns upptagna i bilaga 1 Artskyddsförordningen (2007:845) eller anges i bilaga A eller B till rådets förordning (EG) nr 338/97.

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:16, Saknr L 80) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby omfattar även foderdjur.

Rekommendationer avseende levnadssätt, omgivningstemperatur och luftfuktighet finns i bilagorna till DFS 2004:16, Saknr L 80.

Enligt 44 § artskyddsförordningen (2007:845) måste mässarrangören underrätta Länsstyrelsen senast fyra veckor innan mässans genomförande om levande djur av de arter som i bilaga 1 i artskyddsförordningen har markerats med med N eller n och levande djur av arter som anges i bilaga A eller B till rådets förordning (EG) nr 338/97 ska förevisas för försäljning på mässan.

Kopia:

Länsstyrelsen i Skånes län djurskydd

Länsstyrelsen i Skånes län artskydd

Naturvårdsverket artskydd


[1] ffa.:

- Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2010:2) om transport av levande djur
- Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:16, Saknr L 80) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby
- Artskyddsförordningen (SFS 2007:845) samt rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem
- Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av djur, sperma, ägg och embryon